Zmiany w prawie

Wprowadzenie obowiązku protokołowania uchwał - nowelizacja KSH

W dniu 13 października 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg doniosłych zmian w zakresie funkcjonowania spółek, uporządkowania struktur właścicielskich spółek oraz doprecyzowania zasad ich działania i nadzoru.

Jest to największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od ponad 20 lat. Jedną ze zmian istotnych dla bieżącej działalności spółek z o.o. jest wprowadzenie obowiązku protokołowania uchwał zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2081 Kodeksu spółek handlowych protokół z posiedzenia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zawierać:

  • porządek obrad,
  • imiona i nazwiska obecnych członków zarządu,
  • liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  • zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.

Protokół powinien być podpisany przez członka zarządu prowadzącego posiedzenie zarządu lub członka zarządu zarządzającego głosowanie. Przewidziano również możliwość odrębnego uregulowania tej materii w umowie spółki lub w regulaminie zarządu.

Analogiczne uregulowano kwestię protokołowania uchwał rad nadzorczych spółek z o.o.

Wobec powyższego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy pomoc w zakresie opracowywania wzorów protokołów z posiedzeń, protokołowania przebiegu posiedzeń oraz dostosowywania postanowień umowy spółki lub regulaminu zarządu do indywidualnych oczekiwań klientów.

Zapraszamy do kontaktu: justyna.urbaniak@yourlaw.pl | patryk.radovac@yourlaw.pl